Pampanga dating

05-Feb-2020 21:27 by 9 Comments

Pampanga dating - datingwedding com

Ang North daw ay progresibo at tuluy-tuloy ang gulong ng pag-unlad, samantalang ang South ay static o stagnant – pagdating sa progreso…Sa internasyunal na antas, ang sabi, ang mga tao raw sa Hilaga ay colonizers, habang ang mga taga-Timog ay colonized people.

pampanga dating-62pampanga dating-73pampanga dating-50pampanga dating-33

Iniimbak at sinosolo raw ng mauunlad na cities ang pag-asenso, sa napakahabang panahon at halos walang pag-unlad na dumadaloy sa mga kalapit na bayan at bukid.Ang luma o dating approach, mas hawig sa gamit ng mga technocrats – GDP per capita ang laman at nakadiin sa pagkakaroon o kawalan ng infrastructures sa bansang sinusukat.Matatagal na nga ba ang mga bayan-bayan sa Pilipinas? Makatarungan bang ikumpara ang mga kabayanan dito sa atin sa mga bayan-bayan sa Europa, halimbawa, mga pamayanang anim na raan hanggang isang libong taong gulang na?Ang internasyunal na institusyon ng United Nations (UN), ang gamit ay ang approach na human development index (HDI).Dito, may basket of indicators na siyang panukat sa pagkakaroon ng pag-unlad ng isang bansa o grupo ng mga tao.Mayroon namang ang approach ay urban-rural dichotomy. Sa approach na ito, citified ways versus rural ways…

Ang mga indicators na ginagamit ay ang pagkakaroon ng palengke, eskwelahan, ospital, public transport at density ng population per square kilometer, mga ganyan…

Sabi rito, ang development daw ay karaniwang nag-uumpisa sa trading centers at mag-i-spread away from it – across the sub-regions or outskirts…

Ang approach na ito ay di tinatangkilik ng karamihan.

Ang Northerners ay First World countries o kaya ay Second World, habang ang Southerns ay Third World people.

Mayroon ding approach sa Social Science na kung tawagin ay core-periphery.

, modernization approach to development, North-South dichotomy, paano sinusukat ang pag-unlad o kawalan nito sa mga liblib na lugar? Nag-umpisa ang kwentuhan natin sa typical features ng isang bayan sa Pilipinas – may munisipyo, gasolinahan at ice plant. Maari ring silipin – malaki ba masyado ang pagkakaiba o distansya ng mga bayan sa mga nayon o baryo – dito sa atin?